IMG_5427_Facetune_07-04-2022-21-42-31

Elin Ardryd

Ordförande
ordforande.pelikan@nullgmail.com

IMG_0588

Adam Björk

Vice Ordförande
vice.pelikan@nullgmail.com

IMG_0748

Ebba Tibell

Marknadsföringsansvarig
webmaster.pelikan@nullgmail.com

IMG_5423_Facetune_07-04-2022-21-06-25

Rebecca B-Kennedy

Ekonomiansvarig
ekonomi.pelikan@nullgmail.com

IMG_5775_Facetune_13-04-2022-20-22-49

Emma Fröberg

PR-ansvarig
pr.pelikan@nullgmail.com

IMG_6133

Agnes Skovdahl

Sexmästare
phest.pelikan@nullgmail.com

AnyConv.com__IMG_0907_Facetune_17-12-2021-11-41-23

Niklas Berg

Sportansvarig
sport.pelikan@nullgmail.com

IMG_0553

Emma Svensmo

Utbildningsansvarig
utbildning.pelikan@nullgmail.com

IMG_0858

Erik Helm

Sekreterare
sekreterare.pelikan@nullgmail.com

Styrelse

Ordförande

Ordförande har det övergripande ansvaret för föreningen och alla dess utskott. Tillsammans med ekonomiansvarig är ordförande även firmatecknare för föreningen. Ordförande är som spindeln i nätet och ska vara ett stöd för styrelsen i det löpande arbetet genom att bland annat delegera ansvar och befogenheter till medlemmar. Genom att vara den som för fram föreningens talan gentemot representanter för skolan, programansvarig, fakulteten, kåren samt andra Personalvetarföreningar i landet är ordförande föreningens ansikte utåt. Vidare sitter ordförande med i Karlstad studentkårs ordförandemöten där denne pratar om universitetets och föreningens verkan tillsammans med ordförande från andra föreningar. Utöver detta ansvarar ordförande för att sammankalla till och hålla i styrelsemöten. Ordförande ska vara innovativ och kunna prioritera, vara organiserad och kunna ha flera bollar i luften samtidigt. Mandatperioden är 1 år.


Vice ordförande

Vice ordförande är den som främst är ansvarig för kommunikationen mellan Pelikan och P-riks (Personalvetarstudenternas Riksförbund). Det handlar främst om att informera kring aktiviteter som P-riks anordnar samt att hålla P-riks uppdaterade om vad som händer i vår förening. Vice ordförande har även som uppgift att närvara på P-riks riksmöte under våren samt årsmötet på hösten. Man har även ansvar för medlemsregistreringar vilket innebär att man godkänner nya medlemmar och ser till att alla omregistrerar sig varje år. Utöver detta är vice ordförande ordförandes högra hand och ansvarar när ordförande inte är närvarande. Tillsammans med utbildningsansvarig i föreningen närvarar denne även på sektionsrådet en gång i månaden. Uppgifterna varierar ofta beroende på vad vi i styrelsen jobbar med för tillfället. Det gör denna post väldigt flexibel. Det viktigaste är att vara engagerad och närvarande. Mandatperioden är 1 år. 


Ekonomiansvarig

Arbetet som ekonomiansvarig innebär totalt ansvar för att den löpande ekonomin i föreningen sköts genom bland annat bokföring och budgetering. Tillsammans med ordförande är ekonomiansvarig även firmatecknare för föreningen. Utöver detta deltar ekonomiansvarig vid planering och genomförande av aktiviteter tillsammans med utskott och övriga i styrelsen och ansvarar då för de ekonomiska aspekterna. Mandatperioden är 1 år.


Sekreterare

Sekreterarens främsta uppgift är att föra protokoll under styrelsens möten samt att ansvara för att viktiga dokument såsom stadgar och föreskrifter är uppdaterade. Sekreteraren ser också till att grupprum och salar bokas inför möten. Som sekreterare ansvarar man även för att skriva månadsbrev samt halvårsbrev. Tillsammans med de andra styrelsemedlemmarna bollar sekreteraren tankar och idéer kring Pelikans arbete. Rollen som sekreterare är flexibel och du har möjlighet att forma den efter eget tycke. Mandatperioden är 1 år. 


Sexmästare

Rollen som sexmästare innebär i första hand att anordna sittningar för Pelikans medlemmar, såsom byxsittning, valborgsfirande, examenssittning och terminsavslutssittning. Sexmästaren är även med som stöd för generalerna inför nollning.  Utöver detta hjälper sexmästaren till med planering inför andra evenemang. Sexmästaren närvarar även vid sexmästarmöte för alla föreningar och är ansiktet utåt mot lokala krögare vid evenemang, promotions och andra händelser. Mandatperioden är 1 år.


Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig kan hjälpa till och påverka utbildningen till något bättre. Uppgifter för utbildningsansvarig inkluderar bland annat att gå på olika möten under terminerna. Denne träffar programledningen, lärare och representanter från näringslivet på så kallade programråd. Där diskuteras personal- och arbetslivsprogrammet och dess framtid. Som utbildningsansvarig får man även gå på möten med studentkåren och utbildningsansvariga från andra föreningar samt programrådet för hela handelshögskolan. Till utbildningsansvarigs uppgifter hör även att genomföra en utvärdering av kurserna som gått under terminen vid terminsslut. Utbildningsansvarig är också ordförande i föreningens näringslivsutskott där denne ansvarar för dess medlemmar. Som utbildningsansvarig agerar man som ett språkrör mellan studenter och programledning där man får möjlighet att delge studenternas bild av PA- programmet. På så sätt hjälper utbildningsansvarig till att göra programmet till det bästa på universitetet. Mandatperioden är 1 år. 


Sportansvarig

Sportansvarig planerar den idrottstid varje förening en gång i veckan blir tilldelade. Målet med idrottstiden är att man ska kunna träffa vänner och göra något kul, släppa böckerna och skolan ett tag. Sportansvarig kan även planera andra aktiviteter utanför idrottstiden med andra föreningar eller delta i olika idrottsevenemang som KAUIF arrangerar. Denna post är för dig som gillar att planera och brinner för fysisk aktivitet tillsammans med andra. Aktivera Pelikanerna! Mandatperioden är 1 år.  


PR-ansvarig

PR-ansvarig ansvarar för kontakten med Pelikans sponsorer som är: Vision, Akademikerförbundet SSR, Akavia, ST och Sveriges HR-förening. Främst handlar det om att vårda relationen, se till att avtalen med dem efterlevs samt sträva efter nya samarbeten. Mandatperioden är 1 år.


Marknadsföringsansvarig

Marknadsföringsansvarig har huvudansvaret i att vårda och uppdatera Pelikans sociala medier och hemsida. Pelikan är aktiva på flera medier, såsom Facebook och Instagram, och det är även via dessa vi kommer i kontakt med våra medlemmar och kan delge information och marknadsföra. Detta är därmed postens huvudintresse. På denna post finns möjlighet att hjälpa till med reklam, evenemang och andra aktiviteter som Pelikan anordnar. Posten ger mycket utrymme för nytänkande och kreativitet i form av marknadsföring och framförhållning på nätet. Mandatperioden är 1 år. 

 

Övriga poster:

Förtroendevalda
Valberedning

Valberedningen består av två personer som byts ut på vårterminen. Som valberedare arbetar man med processen kring alla ansökningar som kommer in i samband med utbyte av poster i styrelsen. Man ansvarar också för de ansökningar som kommer in i samband med poster utanför styrelsen, vilka är projektledare till personalvetardagen, generaler och valberedare. Som valberedare håller man också i klasspresentationer och informerar om vår- och höstmöte, läser ansökningar och nominerar kandidater. Nomineringarna presenteras på vår- och höstmötet och som valberedare ansvarar man för att bedömningen av de sökande är objektiv. Att vara med i valberedningen är ett spännande uppdrag och man får prova på att hantera ansökninga, något som liknar rekrytering och är meriterande för vårt framtida yrkesval. Mandatperioden är 1 år.

Internrevisorer

Föreningen har två internrevisorer som sitter i ett år vardera. Båda byts ut på vårmötet. Internrevisorerna fungerar som medlemmarnas kontrollanter i fråga om hur styrelsen sköter föreningens ekonomi. De ska med andra ord kontrollera att styrelsen sköter ekonomin på ett korrekt sätt. Detta görs bland annat genom att granska föreningens räkenskaper och kontrollera verifikationer. Internrevisorerna är främst aktiva på vårterminen strax innan vårmötet. Mandatperioden är 1 år.